مراقب باشیم حضور در شبکه های اجتماعی ارزشهای درست ما را از بین نبرد

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


به دلیل آزادی هایی که در سایتهای مانند فیسبوک و تلگرام و غیره ... وجود دارد جو 


حاکم همیشه تحت تاثیر ارزشهای نادرست قرار میگیرد چون ذات انسان هرگز 


محدودیت و قانون را نمی پذیرد و خیلی ها همیشه در محیط های آزاد دست به 


عصیانگری و ابصار گسخیتگی میزنند و نمیتوان گفت که این محیط آلوده هیچ تاثیری 


روی بقیه نمیگذارد . کسانی که خود را نشناخته اند و راه و روش درست اخلاقی 


برای ادامه زندگی خود پیدا نکرده اند بدون شک تحت تاثیر جو حاکم قرار میگیرند 


که بیشترین گرایش آن به سمت خودخواهی و خودبزرگ بینی است . وقتی فرد 


می بیند که بقیه با خودخواهی و تکبر با او رفتار میکنند بدون شک در تقابل با آنها 


خودش نیز از همان رفتار و فرهنگ پیروی میکند وقتی می بیند بقیه خود را بالاتر 


از او می بینند و با وجود دنبال کننده هاشان چه عصیانی میکنند و در مقابل هیچ کس 


سر خم نمی کنند با خود به فکر فرو میرود خودش را ظعیف و کوچک می شمارد 


احساس میکند اگر نتواند مثل آنها یکه تازی کند هرگز دیده نمیشود . حال اینکه 


شرایطی است که به آن دلبسته و امیدوار بوده که در آن محیط بتواند خودی نشان 


دهد . او کوته فکر است و خیال میکند تمام دنیا و خلقت وجود او به همان شبکه 


اجتماعی بسته است و این تمام مردم هستند که در آن حضور دارند اگر در آنجا 


شکست بخورد دیگر کارش تمام است پس با خود میگوید من چرا اینگونه نباشم . منم 


با وجود دوستان و دنبال کننده گان زیاد میتوانم از آنها بالاتر باشم و آنها را تحقیر کنم  


از این به بعد منم مثل آنها میشوم و حتی بدتر از آنها تا به من احترام بگذارند و 


ایده های مرا بپذیرند . اما این تاثیر پذیری فقط به محیط مجازی محدود نمیشود و 


در تمام ابعاد زندگی آن فرد نیز اعمال میشود . کسی که تا قبل از آن افکار درستی 


داشته یکباره به فردی خودخواه خود بزرگ بین و منزوی تبدیل میشود . اما اگر ما 


قبل از حضور در شبکه های اجتماعی راه و مسیر درست زندگی خودمان را شناخته 


باشیم هرگز تحت تثیر جو موجود قرار نمیگیریمبهتر است بدانید شهید مطهری قبل از انقلاب در مجله های مبتذل رژیم شاه مطلب 


مینوشته است . چرا آن محیط آلوده نتوانست ایشان را تحت تاثیر خود قرار دهد . زیرا 


شهید مطهری بخوبی میدانست چه میخواهد و هدفش در زندگی چیست به جای آنکه 


تحت تاثیر جو آن مجله مبتذل قرار بگیرد از مضررات و معایب آن مینوشت یعنی در 


یک محیط آلوده حضور داشت ولی بر خلاف روند و سیاست فکری آن عمل میکرد . 


ایشان حتی از یک آگاه سازی کوچک در یک مجله مبتذل به راحتی نمیگذشت و هرگز 


با خود نمیگفت من چطور میتوانم خوانندگان چنین مطالبی را تحت تاثیر قرار دهم . 


متوجه باشید که هر عالم و فرهیخته مذهبی وقتی عمر خود را صرف آگاه سازی و 


هدایت مردم میکند آرزویش این است که تمام معلومات خود را به آنها یاد دهد و هر 


کدام از آنها در علوم مذهبی و اخلاقی  مثل خود او شوند . افراد مومن و صالح هرگز


 مثل اساتید کنگ فو و هنرهای رزمی نیستند که فنونی را برای خودشان نگه دارند 


تا همیشه استاد باقی بمانند . 


وقتی شهید مطهری سعی میکرده خونندگان مجله مبتذل را آگاه کند پس این تصور را 


داشته که آنها میتوانند روزی هدف درست را پیدا کنند . پس چرا ما به خودمان ایمان


 نداریم و زمانی که در شبکه های اجتماعی حضور داریم بجای آنکه رفتار 


خودخواهانه آنها را بیاموزیم و خودمان را در آن شرایط رها کنیم تا هرچه میشود 


بشود چرا سعی نکنیم به آن چیزهایی که از قبل میدانستیم درست است پایبند باشیم . 


چرا همیشه خودمان را با معیارهای درست دینی و قرآنی تطبیق ندهیم تا فریب جو 


حاکم بر فیسبوک و غیره ... را نخوریم باید مراقب باشیم چون همیشه رطب خورده ها  رطب تعارف میکنند . اگر فریب جو 


موجود در این سایتها را بخوریم دیگر ما نیز یکی از خود آنها میشویم و کار آنها به 


نظرمان بد نمی آید دیگر توان ملامت آنها را بخاطر خودخواهی شان نداریم این مزیت 


که در نزد خودمان فکر میکردیم انسان والاتری هستیم و آنها افرادی بیمقدار و 


دنیا طلب هستند و در آنجا به دنبال شهرت بازی و نمایاندن خودشان به دیگران هستند 


از ما ثلب میشود . چون رطب خورده کی کند منع رطب 

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت: 2:18