سلطه طلبی از یک فرد شروع میشود

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


خودخواهی درجات و شدت های مختلف دارد اما در خطرناک ترین حالت آن افراد 


سلطه گر و سلطه طلب هستند که برای برقراری خودخواهیشان برای همیشه با استفاده 


از روشهایی مردم را تحت سلطه خود در می آورند . بهتر است بدانید سلطه جویی 


کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس در ابتدا از یک فرد در جامعه آغاز میشود و با 


رسیدن آن فرد به پست و مقام دولتی به حکومت منتقل میشود . و چنانچه در یک 


جامعه افراد خودخواه و خود بزرگ بین زیاد باشند و بتوانند وارد سیاست شوند این 


باعث تغییر در سیاست و سلطه جویی آن کشور میشود 


سلطه طلبی یا خودخواهی حاد نوعی بیماری روحی و روانی است که متاسفانه بدلیل 


تعداد زیاد این بیماران در جوامع مختلف و حضور آنها در ارگانهای کاربردی و نفوذ 


آنها روی اقشار مختلف اجتماع  تا به امروز هیچ کس جرات نداشته که آن را به عنوان 


یک بیماری مطرح کند و علائم بیماری را برای بقیه باز گو نماید


یک فرد سلطه گر عموما به چند طریق میتواند به این خصوصیت اخلاقی مبتلا شود :


سپری کردن دوران کودکی و نوجوانی در محیطی سرشار از خودخواهی و تنش


از طریق موروثی و ژنتیکی  . به ارث رسیدن خصوصیات اخلاقی پدر یا مادر به 


فرزند که معمولا خصوصیات خودخواهی و سلطه خواهی ژن غالب را دارند 


شکست های عاطفی و روحی و یا اتفاق افتادن وقایعی که خارج از حد تحمل فرد 


است و از آنها حراس دارد و احساس خطر میکند


رسیدن افراد به تحصیلات و موقعیت اجتماعی بالاتر و یا ثروت بیشتر


معمولا آن دسته از سلطه طلب ها که به تمام مقاصد خود رسیده اند و بر یک جمع که 


غالبا جمع فامیل یا جمع دوستان است تسلط دارند را سلطه طلب بالغ میگویند و آنها 


که همان خوصیات را دارند ولی دارای روح و نفسی ظعیف ترند و یا به هر دلیل زیر 


سایه سطله گر های بالغ مانده اند را سلطه طلب نابالغ میگویند . و افرادی را که 


سلطه گر بر آنها نفوذ دارد و بی چون و چرا از افکار و عقاید وی تبعیت میکنند را 


سلطه پذیر می نامند . که عمدتا بدلیل  ترس . و ضعف روحی یا برآورده شدن نیازی 


از آنها توسط سلطه گر یا موقعیت اجتماعی پایین تر در اجتماع مجبور به اطاعت از 


فرد سلطه گر هستند


برخی از عمده خصوصیات افراد سلطه طلب و خودخواه عبارتند از : 


1- حس احترام خواهی . 


2- دائما عیبجویی و ایراد گرفتن بی مورد از اطرافیان . 


3- دخالت در امور مربوط به دیگران . 


4- بدگویی کردن از کسی نزد بقیه . 


5- ایجاد تفرقه بین یک جمع یا دو فرد .

 

6- ارائه کمک های مالی خدماتی و یا حمایتی با نیت زیر نفوذ بردن . 


7- کم کردن ارزش خدمات دیگران . 


8- بزرگ جلوه دادن اعمال و افکار خود و افرادی که بخوبی از آنها تبعیت میکنند

  

آنها افرادی زبان باز هستند . از تحقیر شدن و مورد توهین قرار گرفتن بسیار هراس 


دارند حتی بیش از یک فرد ضعیف النفس برای همین همیشه دست پیش را میگیرند و 


خود به دیگران توهین میکنند . از برخود نزدیک و شامل صحبت کردن با فردی که 


در مورد او اطلاعاتی ندارند به شدت اجتناب میکنند تا زمانی که پرسوجویی کامل و 


جامع در مورد آن فرد انجام دهند و به تمام خصلت های او واقف شوند . همیشه در 


حال سوال کردن از اطرافیان در مورد نفرات جدید هستند . در هنگام حضور در جای 


عمومی و غریبه هرگز به تنهایی نمیروند و همیشه افرادی را با خود همراه میکنند


بخاطر افکار سوعی که در مورد دیگران دارند و اعمال زورگویی که انجام داده اند 


میترسند تنها به مکانهای خلوت بروند . همیشه خود را افرادی بخشنده بزرگوار و 


گشاده دست نشان میدهند اما کمکهای آنها به بقیه صرفا با نیت نفوذ پیدا کردن انجام 


میشود و فرد باید خود تشخیص دهد که هدف فرد سلطه گر از این کمک و خدمات 


رسانی چیست  


بخاطر ایجاد تفرقه این افراد در بین نزدیکان هیچ کس با دیگری رابطه نزدیک و 


صمیمی ندارد به این صورت نیاز اطلاع رسانی را ایجاد میکنند که آن را خود بعهده 


میگیرند و باصطلاح خبرگزاری فامیل میشوند که این خود یک رفع نیاز از بقیه است 


آنها در ابتدا با حیله نیرنگ نیازی را ایجاد و بعد به رفع آن نیاز اقدام میکنند و به این 


صورت در نظر اطرافیان فردی از خود گذشته به نظر میرسند


حمایت شیطان در پشت سر این افراد است و روح خود را کاملا به او فروخته اند . 


در هر جمعی که قرار بگیرند ارزشهای انسانی و دینی از آنجا کوچ میکنند  زیرا 


ارزشهای درست مانع بزرگی برای پذیرفتن خودخواهی و سلطه است . چنانچه در 


جامعه ای مذهبی باشند خود را به شکل یک فرد مومن در میاورند و به ظاهر خود 


را مذهبی نشان میدهند اما خواندن دست آنها برای فردی که هنوز ارزشهای انسانی 


در او از بین نرفته بسیار ساده و امکان پذیر است 


آنها همیشه سوژه ای برای صحبت کردن در جمع دارند و از آغاز تا پایان میهمانی 


اصطلاحا مخ همه را بکار میگیرند زیرا در غیر این صورت فرد سلطه طلب 


نمیتواند توانایی ذهنی خود را به دیگران اثبات نماید و اگر دائما حرف نزنند ممکن 


است فرد دیگری در جمع فرصت عرض اندام پیدا کند و کنترل مجلس را بدست 


بگیرد که این خود یکی از بزرگترین ترسهای سلطه طلب است . زمانی که با فردی 


تازه آشنا میشوند سعی میکنند او را تفتیش عقاید کنند و بفهمند که ارزشهای درونی او 


چیست که تا آنها را در نظر وی بی ارزش نمایند و او را به فردی از درون خالی 


تبدیل کنند تا آماده پذیرش سلطه شود


بدانید که کثیف ترین . پست ترین و بی ارزش ترین افراد سلطه طلب ها هستند و 


آنهایی که با علم به این قضیه از آنها تبعیت میکنند و آب به آسیابشان میریزند


خصوصیات و ریز رفتاری افراد سلطه گر بیشمار است . ولی هیچ نهاد یا ارگانی 


اقدام به پخش و اطلاع رسانی عمیق نکرده است . آنچه که می خوانید فقط حاصل 


یک تجربه و تحقیق شخصی است 

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 11:41